Műcsarnok

A budapesti Hősök terén található, mintegy 2300 négyzetméternyi alapterületű Műcsarnok ideiglenes kiállítóhelyként készült a honfoglalás ezredik évfordulójára. Az épület azóta Magyarország legnagyobb kortárs képzőművészeti kiállítóhelye, amely nem rendelkezik saját gyűjteménnyel, így falai közt újabb és újabb kortárs tárlatok várják a látogatókat.
A bazilikális alaprajzú, kerámiafrízekkel és freskókkal díszített épület Schickedanz Albert műépítész tervei alapján, Herzog Fülöp Ferenc közreműködésével készült el 1896-ban. A II. világháború után Borsos László állította helyre az épületet, melyet 1991–1994 között újra rekonstruáltak. Az utóbbi munkálatoknak köszönhetően az épület domborműveit, ornamentikáját és a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot is az eredetit idéző formájában csodálhatjuk meg.
A figyelemreméltó eklektikus, neoklasszicista stílusú kiállítóhely főhomlokzatán erősen kiugró hatoszlopos portikusz látható, melyet díszített timpanon zár le. Az orommezőt 1941-től Haranghy Jenő Szent István, a művészetek pártfogója című mozaikja díszíti.
A Műcsarnok a kortárs képzőművészet bemutatását és népszerűsítését, az aktuális kérdésekre való gyors művészi reakciót tűzte ki céljául, amit a jelen kulturális horizontjáról próbál megvalósítani. Az intézmény rendszeresen támogatja új művek megszületését, különös tekintettel a helyi kontextusú projektekre. Ennek szellemében bővítették ki és nyitották meg újra 2012-ben – ezúttal Mélycsarnok néven – a kilencvenes évek eleji felújítás során a Műcsarnok alagsorában kialakított kisgalériát. 2013-ban pedig az épület előcsarnokából nyíló díszterem helyén jött létre az ingyenesen látogatható M0 projektgaléria.
A Műcsarnokban egymást követő, de tematikusan egymással párbeszédbe is lépő, hazai és nemzetközi jelentőségű kortárs művészeti tárlatok valósulnak meg. A 2012-es Mi a magyar? című csoportos kiállítást például Bukta Imre Másik Magyarország című tárlata, az eddigi leglátogatottabb kortárs magyar egyéni kiállítás váltotta az épületben.1146 Budapest, Dózsa György út 37.

Nyitva tartás:Kedd–Vas: 10:00–18:00 Csüt: 12:00–20:00

+36 1 460 7000
www.mucsarnok.hu
mucsarnok@mucsarnok.hu

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
176
Kiskönyvtár
227 Műcsarnok

TEMATIKA

A ajánlatai

Lajta Gábor | Az ajtón túl

Festmények 1985–2019

A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból.

Műcsarnok
Budapest


Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

A mű­vész egész pá­lyá­ja során el­mé­lyül­ten fog­lal­ko­zik a kép­ző­mű­vé­szet­nek gon­do­la­ti hát­te­ret biz­to­sí­tó fi­lo­zó­fi­ai, esz­té­ti­kai alap­kér­dé­sek­kel úgy, hogy mi­köz­ben érez­he­tő a múlt em­lé­ke­i­nek, ered­mé­nye­i­nek tisz­te­le­te, min­den mű a saját sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lá­sá­ból, él­mé­nye­i­ből szü­le­tik.

Műcsarnok
Budapest


Konkoly Gyula | 68 – 78

A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.

Műcsarnok
Budapest