Petőfi Sándor Emlékház és Móra Ferenc Emlékház

A Kiskun Múzeum két emlékházat működtet Kiskunfélegyházán, az egyik Petőfi Sándornak, a másik pedig Móra Ferencnek állít emléket. Petőfi Kiskunfélegyházán töltötte gyermekéveit. Apja, Petrovics István 1824 és 1830 között bérelte a Hattyúhoz címzett kocsmát és mészárszéket, a család pedig a város központjában, egy vályogfalú, nádtetős házban lakott. Ezt később lebontották, s az új tulajdonos gyönyörű polgárházat emelt a helyére, amely 1993 óta Petőfi Sándor Emlékházként működik. Az itt berendezett tárlat a Kiskunság és Kiskunfélegyháza 19. századi helytörténetének ismertetésével kezdődik, és a Petőfi-család iratainak, valamint a költő diákévei képi és tárgyi emlékeinek felsorakoztatásával zárul, de helyet kapnak itt Dulity Tibor alföldi festőművész alkotásai is. A Petőfi-kutatás dokumentumai két csoportban várják a látogatókat: a család félegyházi tartózkodásának részletes bemutatása mellett félegyházi születésű és kötődésű Petőfi-kutatók által összegyűjtött könyvek, kéziratok, cikkek, tanulmányok is megtalálhatók az emlékházban. Móra Ferenc szülőházában kapott helyet az író emlékkiállítása (Móra Ferenc utca 19.), igaz, családja csak rövid ideig ? Daru utcai lakásuk felújításáig ? tartózkodott itt. Az épületet 1971-ben restaurálták, és Móra Ferenc munkásságát bemutató emlékhellyé alakították át, amely 1972 óta látogatható. Az épület pitvaráról a szabadkéményes konyhába jutunk, amely korabeli háztartási eszközök révén a kenyérsütés mozzanatait idézi. A korábbi szűcsműhelyben az író apjának, Móra Mártonnak a relikviái kaptak helyet, köztük a kaszapad és a curholó nevű bőrkikészítő szerszám. A nagyobbik szobában irodalomtörténeti kiállítás várja az érdeklődőket, amely helytörténeti emlékek segítségével mutatja be az író életútját, szülővárosa iránti ragaszkodását pedig fényképekkel, valamint Móra Ferenc megjelent köteteivel támasztja alá. Az emlékházak kiállításai az anyaintézmény nyitvatartási idejében, előzetes bejelentkezést követően látogathatók.6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 7.

Nyitva tartás:Előzetes bejelentkezés alapján.

+36 76 461 468
www.kiskunmuzeum.hu
kiskunmuzeum@gmail.com

TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK EGYESÜLET

Pecsétszám
330; 332
Kiskönyvtár

TEMATIKA

A ajánlatai

Cérnahangversenyek

Ősi zene Mongóliától a Kárpát-medencéig

2019. szeptember 28-án szombaton 11:00-kor ismét Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak.

Bartók Béla Emlékház
Budapest


Múzeumok határok nélkül - Örökség – Tudomány – Turizmus

VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai konferencia

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Jósa András Megyei Hatókörű Városi Múzeum az NKA támogatásával, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ szakmai együttműködésével, valamint a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, a Felnőttkori Tanulás Elektronikus Európai Platformja (EPALE) és a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete pártolásával szakmai továbbképzésen való részvételre hívja az érdeklődőket.

Sóstói Múzeumfalu
Nyíregyháza - Sóstó


Ezt is a háború hozta…

XVII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó

A sajtótájékoztatóval egybekötött sajtónyilvános szakmai eseményt ezúttal 2019. szeptember 23-án, Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezi meg a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendre


Kondor Attila | Szabadságtapasztalat

A mű­vész egész pá­lyá­ja során el­mé­lyül­ten fog­lal­ko­zik a kép­ző­mű­vé­szet­nek gon­do­la­ti hát­te­ret biz­to­sí­tó fi­lo­zó­fi­ai, esz­té­ti­kai alap­kér­dé­sek­kel úgy, hogy mi­köz­ben érez­he­tő a múlt em­lé­ke­i­nek, ered­mé­nye­i­nek tisz­te­le­te, min­den mű a saját sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lá­sá­ból, él­mé­nye­i­ből szü­le­tik.

Műcsarnok
Budapest


Lajta Gábor | Az ajtón túl

Festmények 1985–2019

A ki­ál­lí­tás­ban a mű­ter­mi mo­del­lek után fes­tett akt­ké­pek, az akt­té­ma „mi­to­ló­gi­ai” ak­va­rell­jei, a kon­cert- és éj­sza­kai képek nagy és egé­szen kis mé­re­tű da­rab­jai sze­re­pel­nek, va­la­mint egy vá­lo­ga­tás Az orosz­lán nyel­ve című so­ro­zat da­rab­ja­i­ból.

Műcsarnok
Budapest


Konkoly Gyula | 68 – 78

A gaz­dag és szer­te­ága­zó élet­mű­vet fel­vo­nul­ta­tó Kon­koly Gyula, az Ipar­terv ge­ne­rá­ció egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, a leg­kü­lön­fé­lébb avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez.

Műcsarnok
Budapest